time-management

การจัดลำดับความสำคัญของงาน

การจัดลำดับความสำคัญของงาน

      หากคุณรู้จักการจัดระเบียบและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนการทำงานชิ้นงานตามลำดับความสำคัญในแต่ละวัน (ทั้งที่เป็นงานประจำ และงานโครงการให้สำเร็จ)  ตรงตามเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างวินัยให้กับตนเอง ตลอดจนการบริหารเวลาในการทำงานเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอน ก็จะทำให้การทำงานของคุณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด