พนักงานให

เทคนิคการวางตัวสำหรับพนักงานใหม่

เทคนิคการวางตัวสำหรับพนักงานใหม่

      ความสำเร็จในการทำงานนั้น  การอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่อาจละเลย แม้เราจะทำงานเก่งเพียงใด แต่ถ้าพนักงานใหม่อย่างเราเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เกิดความขัดแย้งกันตลอด งานที่ทำร่วมกันก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายด้วยดี เราจึงมีเทคนิคดี ๆ เรื่องพนักงานใหม่วางตัวให้เหมาะสม