ประสิทธิภาพ

5 ลักษณะของคนที่มีประสิทธิภาพ

5 ลักษณะของคนที่มีประสิทธิภาพ

      องค์กรทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า องค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งอยู่ที่ พนักงานที่มีประสิทธิภาพ ( Efficiency ) หมายถึงผู้ที่วิธีการทำงานโดยสิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการทำงานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด